Menüü

Ühendusel Sport Kõigile eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Ühendusel Sport Kõigile on selge ja arusaadav missioon: propageerida tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, arendada aktiivset tegevust selle tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks. Ühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

 

2.Ühendus Sport Kõigile väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

 

3. Ühendus Sport Kõigile kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

 

4. Ühendus Sport Kõigile peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

 

5. Ühendus Sport Kõigile püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

 

6. Ühendus Sport Kõigile, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

 

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Ühendus Sport Kõigile ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu. 8. Ühendus Sport Kõigile, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

 

9. Ühendus Sport Kõigile ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Ühendus Sport Kõigile kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

 

11. Ühendus Sport Kõigile lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

 

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Ühendus Sport Kõigile annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

 

13. Ühendus Sport Kõigile peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

 

14. Ühendus Sport Kõigile avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Ühendus Sport Kõigile missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

 

16. Ühendus Sport Kõigile suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

 

17. Ühendus Sport Kõigile on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Ühendus Sport Kõigile on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 

19. Ühendus Sport Kõigile ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Ühendus Sport Kõigile peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

 

21. Ühendus Sport Kõigile austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

 

Sallivus

22. Ühendus Sport Kõigile tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

 

23. Ühendus Sport Kõigile ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.