Menüü

Ühendus Sport Kõigile põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU

MTÜ ÜHENDUS SPORT KÕIGILE

 

PÕHIKIRI

 

PÕHIKIRI

 

I  ÜLDSÄTTED

 

  1. Mittetulundusühing Ühendus Sport Kõigile (edaspidi põhikirjas Ühing) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides ning heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud liikumisharrastuse edendamisele.

 

1.1. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

 

1.2. Ühingu tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel, ühingu juhtorganite valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel ühingu liikmete ees.

 

1.3. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus. Ühingu kasum kasutatakse põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks. Kasumit, vara ja muud materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi ühingu liikmete vahel ei jaotata.

 

1.4. Ühingu nimi on MTÜ Ühendus Sport Kõigile.

 

1.5. Ühingul on oma vara, iseseisev bilanss ja arvelduskonto.

 

1.6. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.

 

1.7. Ühingu inglisekeelseks nimetuseks on Estonian Sport for All Association.

 

1.8. Oma kohustuste täitmise eest vastutab ühing kogu oma varaga.

 

1.9. Ühingu asukoht on Jalgpalli 1, 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.

 

1.10. Ühing on 24. märtsil 1994. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Ühenduse ja 12. juunil 1991. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Liidu õigusjärglane.

 

1.11. Ühing tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikul eesmärgil.

 

 

II TEGEVUSE  EESMÄRK  JA  SELLE  SAAVUTAMISE  VAHENDID

 

2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on liikumisharrastuse viljelemine ning sportlike eluviiside edendamine ja laiendamine riigi elanikkonna seas tugevdades selle kaudu rahva tervist, kehalist vormisolekut, elujõudu ja loomevõimet.

 

Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks ühing:

 

2.1.1.  ühendab liikumisharrastuse ja looduses liikumisega tegelevaid ja organisatsioone, korraldab, suunab ja koordineerib nende tegevust ning teostab metoodilist juhendamist;

2.1.2. edendab liikumisharrastust ja looduses liikumist, arendab aktiivset tegevust selle tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;

2.1.3. kaasab oma tegevusse liikumisharrastusest ja looduses liikumisest huvitatud isikuid kogu elanikkonna seast;

2.1.4. arendab ja tugevdab liikumisharrastuse ja looduses liikumise alase tegevuse organisatsiooni, laiendab aktiivi ja teostab selle koolitamist;

2.1.5. aitab kaasa liikumisharrastuseks ja looduses liikumiseks vajalike võimaluste ja tingimuste loomisele;

2.1.6. kavandab ja organiseerib liikumisharrastuse ja looduses liikumise alast koolitust;

2.1.7. hoolitseb liikumisharrastuse ja looduses liikumise infosüsteemi toimimise eest, valmistab ette, annab välja ja levitab info-, teabe-, õppe- ja metoodilisi materjale vastavate trükiste näol;

2.1.8. arendab koostööd liikumisharrastuse ja looduses liikumise alal tegutsevate organisatsioonidega teistes riikides, aga ka teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, õppeasutustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;

2.1.9. tagab isikutele, kellele on Ühingu poolt antud kohustused või ülesanded, vastava koolituse või võimaluse enesetäiendamiseks;

2.1.10. võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning sõlmib vastavaid lepinguid.

 

 

2.2. Ühing oma põhikirjaliste ülesannete täitmise tagamiseks tegeleb alljärgnevate ettevõtlustegevustega:

2.2.1. reklaamiteenused;

2.2.2. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;

2.2.3. koolituste korraldamine;

2.2.4. spordi-, majutus- ja toitumisalased teenuste vahendamine;

2.2.5. trükiste, spordi- ja toitumisalase atribuutika ja sümboolikaga toodete müük.

 

III  ÜHINGU  LIIKMED,  NENDE  ÕIGUSED  JA  KOHUSTUSED

 

3.1. Ühingu liikmed on liikmed mittetulundusühingute seaduse mõistes.

 

3.2. Ühingu liikmeteks Ühingu liikmeteks on juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -seltsid, -liidud ja -organisatsioonid, kelle tegevuse eesmärgiks on liikumisharrastuse ja looduses liikumisega tegelemine, kes tunnistavad ja täidavad Ühingu põhikirja ning osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses.

3.2.1. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

3.2.2. Ühingust välja astumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus. Ühingu liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast juhatuse poolt.

 

3.3. Ühingu liikmel on õigus:

3.3.1. osaleda ühingu tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;

3.3.2. esitada ühingu organitele ettepanekuid ühingu töö parandamiseks ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavate küsimuste kohta;

3.3.3. osaleda oma esindajate kaudu ühingu üldkoosolekul ja esitada seal ettepanekuid ja parandusi ühingu töö parandamiseks ja täiustamiseks;

3.3.4. tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;

3.3.5. lahkuda ühingust oma vabatahtliku otsuse alusel.

 

3.4. Ühingu liige on kohustatud:

3.4.1. tundma ja täitma ühingu põhikirja ja kodukorra nõudeid;

3.4.2. tasuma kindlaksmääratud ajal liikmemaksu;

3.4.3. osalema ühingu tegevuses; 

3.4.4 edendama terveid eluviise.

 

3.5. Ühingu liikme võib üldkoosoleku otsusega ühingust välja arvata või tema liikmeksoleku peatada, kui:

3.5.1. tema tegevus või tegevusetus on vastuolus ühingu põhikirja või ühingu juht- ja kontrollorganite otsustega;

3.5.2. ta on mõjuva põhjuseta jätnud tähtajaks tasumata  liikmemaksu.

  

            

IV  ÜHINGU  VARA

 

4.1. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks arendab ühing majanduslikku tegevust.

 

4.2. Ühingu kasum kasutatakse vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

4.3. Ühing on oma vara omanik. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühing põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

 

4.4. Ühingu vara moodustub:

4.4.1. liikmemaksudest;

4.4.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, kingitustest ja muudest varalistest eraldistest;

4.4.3. riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest ja toetustest üleriigilistelt ja kohalikelt organisatsioonidelt;

4.4.4. toetustest sihtkapitalidelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt ja fondidelt Eestist ja välisriikidest;

4.4.5. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tuluürituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, teenuste müügist, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest;

4.4.6. muul viisil, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.

 

4.5. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad ühingule ja neid kasutatakse ja käsutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

 

4.6. Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see pole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.

 

4.7. Ühing peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab Ühingu juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule viie kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest.

 

4.8. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ja juhtimis- või kontrollorganite liikmetele.

 

4.9. Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmisele suunatud tegevusena on ühingul õigus asutada äriühinguid.

 

 

V  ÜHINGU  JUHTIMINE  JA  KONTROLL

 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmetest koosnev üldkoosolek, üldkoosoleku vahelisel ajal aga juhatus.

 

5.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega kõik ühingu liikmed. Sõnaõigusega on kutsutud külalised.

 

5.3. Korraline üldkoosolek on majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, samuti juhatuse liikmete arvu määramiseks ja liikmete valimiseks ning tagasikutsumiseks ja revisjoni- või audiitorkontrolli määramiseks. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt juhatuse määratud tähtajal viie kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.

 

5.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse ühingu juhatuse poolt kokku järgmistel juhtudel:

5.4.1. juhatuse enda initsiatiivil;

5.4.2. 1/10 ühingu liikmete nõudmisel.

 

5.5. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue esitatakse kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused (päevakorraküsimused). Erakorralise üldkoosoleku peab ühingu juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

 

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

 

5.7. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees, edaspidi põhikirjas Ühingu president või aseesimees, edaspidi põhikirjas asepresident, või liikmete soovil üldkoosolekul valitud juhataja. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

 

5.8. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub ühingu:

​5.8.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, Ühingu eesmärkide muutmine;

5.8.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

5.8.3. revidendi poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;

5.8.4. presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmete valimine;

5.8.5.presidendi, asepresidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

5.8.6. revidendi määramine;

5.8.7. Ühingu ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine.

 

 

5.9. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi.

 

5.10.  Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust kuni viieliikmeline juhatus, mis määratakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete tagasikutsumine enne volituste lõppemist.

 

5.11. Ühingu juhatus:

5.11.1. kasutab ja käsutab ühingu vara käesolevas põhikirjas ja üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras;

5.11.2. korraldab ja juhib ühingu tegevust;

5.11.3. kinnitab sekretariaadi palgalise koosseisu ja tööjuhendid;

5.11.4. kinnitab eelarve;

5.11.5. otsustab uute liikmete vastuvõtmise ning peab arvestust ühingu liikmete arvu kohta;

5.11.6. kehtestab teenuste ja kaupade müügihinnad;

5.11.7. kutsub kokku üldkoosoleku, valmistab ette selle päevakorra, vajaliku info ja dokumendid;

5.11.8. tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;

5.11.9. korraldab ühingu asjaajamist ja raamatupidamist;

5.11.10. lahendab muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

 

5.12. Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest, nende hulgas president. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletusel juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.

 

5.13. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Kirjalik teade juhatuse koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb juhatuse liikmetele väljastada vähemalt 7 (seitse) tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

 

  1. 14. Juhatus võib võtta tööle ja vabastada töölt Ühingu tegevjuhi, kes:

 

5.14.1. tegutseb Ühingu põhikirja alusel ning juhatuse ülesandel ja volitusel;

 

5.14.2. korraldab Ühingu praktilist tööd, lahendab Ühingu eesmärkidest tulenevaid ülesandeid ja tema tegevust puutuvaid üldküsimusi;

 

5.14.3. organiseerib sekretariaadi praktilist tööd, annab välja korraldusi ja juhendeid;

 

5.14.4. vastavalt juhatuse otsusele kasutab oma kompetentsi piires Ühingu vara ja vahendeid;

 

5.14.5. võtab tööle ja vabastab töölt sekretariaadi töötajaid;

 

5.14.6. esindab Ühingut kõigis organisatsioonides.

 

5.15. Allkirja õigus ühingu nimel on ühingu presidendil.

 

5.16. Ühingu finants-majanduslikku tegevust kontrollib revident, kes valitakse konverentsi poolt neljaks aastaks.

 

 

 

VI  ÜHINGU  ÜHINEMINE, JAGUNEMINE  JA  TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

  1. 1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks. Ühing võib ühineda või jaguneda või lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, mis on vastu võetud üle poole koosolekul osalenud liikmete häälteenamusega.

 

6. 2. Ühing lõpetatakse:

6.2.1. üldkoosoleku otsusega;

6.2.3. kohtuotsuse alusel;

6.2.4. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

6.2.5. kui ühingu liikmete arv langeb alla kahe;

6.2.6. muudel õigusaktides sätestatud alustel.

 

6.3. Ühingu lõpetamisel muul alusel kui kohtuotsusega, valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Ühingu sundlõpetamise korral määrab likvideerimiskomisjoni kohus seadusega sätestatud korras.

 

6.4. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise, lõpetab ühingu toimingud, kutsub kohale kõik võlausaldajad ning kasutab kõiki võimalusi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, realiseerides selleks ühingu vara. 

 

6.5. Likvideerimiskomisjon avaldab viivitamatult teate ühingu likvideerimise kohta üleriigilise levikuga ajalehes ja Ametlikes Teadaannetes. Teadaolevatele võlausaldajatele saadab likvideerimiskomisjon likvideerimisteate.

 

6.6. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud ühingu vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

6.7. Kui ühingu varast ei piisa kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, esitab likvideerimiskomisjon kohtule pankrotiavalduse. 

 

6.8. Likvideerimiskulud kantakse likvideeritava ühingu varast.

 

6.9. Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse likvideerimisaktiga.

 

6.10. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku viimase otsuse alusel. Otsusega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.

 

6.11. Pärast lõppakti kinnitamist üldkoosoleku poolt esitab likvideerimiskomisjon avalduse ühingu kustutamiseks registrist.  

 

Muudatused ja täiendused põhikirjas on vastu võetud ja kinnitatud Ühendus Sport Kõigile üldkoosolekul 1. juunil 2023. aastal Tallinnas.

 

 

Gunnar Kraft

 

President